Dokumentacja szkolna

 


Statut Szkoły Przyszpitalnej

Scalony Zespół Oddziaływań Leczniczo-Pedagogicznych

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2023/2024

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Plan Indywidualnej Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej i Rewalidacyjnej

Graficzny Model Systemu Oceniania w Szkole Przyszpitalnej

Graficzny Model Współpracy Szkoły z Poszczególnymi Środowiskami

Szkolny zestaw programów nauczania 2023/2024

Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Przewlekle Chorych Nr 38 w Gdyni

Roczny plan pracy


Raport z badania ewaluacji wewnętrznej „Kształtuje się postawy uczniów”
w obszarze II „Procesy zachodzące w szkole lub placówce”

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej „Wychowankowie są aktywni”
w obszarze I „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
oraz działalności statutowej placówki”

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej „Rodzice są partnerami szkoły”
w obszarze „Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym”

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej „Funkcjonuje współpraca w zespołach”
w obszarze „Zarządzanie szkołą lub placówką”

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej „Procesy edukacyjne
są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”
w obszarze „Procesy zachodzące w szkole lub placówce”

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej „Nauczyciele współpracują
w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych”

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej „Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej „Uczniowie są aktywni”

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej „Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji” 2019/2020

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej „Kształtuje się postawy uczniów”
w obszarze II „Procesy zachodzące w szkole lub placówce” 2020/2021