„Rocznica nadania Gdyni praw miejskich” – mgr Katarzyna Dryka (historia)

Prowadzący: Katarzyna Dryka
Temat: Rocznica nadania Gdyni praw miejskich 

Cele ogólne:

 • Rozbudzenie zainteresowań historią swojego miasta
 • Zapoznanie z historią i znaczeniem symboli Gdyni miasta
 • Pozyskiwanie wiadomości na temat zabytków i atrakcji turystyczno-przyrodniczych
 • Kształcenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł
 • Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa i zaufania
 • Kształcenie umiejętności skutecznego posługiwania się jezykiem ojczystym oraz efektywnego współdziałania w grupie

Cele operacyjne – Uczeń:

 • Wymienia najważniejsze wydarzenia historyczne w dziejach miasta
 • Określa czas wydarzeń (nadanie praw miejskich, budowa portu, zaślubiny z morzem, rozwój miasta)
 • Posługuje się mapą i planem miasta
 • Potrafi opisać lub narysować herb i flagę Gdyni
 • Zna historię i symbolikę herbu i flagi Gdyni
 • Wymienia zabytki i atrakcje turystyczno – przyrodnicze miasta
 • Potrafi wskazać i nazwać miejsca związane z dorobkiem kulturalnym Gdyni
 • Potrafi korzystać z różnych źródeł informacj
 • Potrafi efektywnie i skutecznie pracować w grupie

Metody:

 • Praca z tekstem
 • Elementy wykładu
 • Praca z mapą
 • Praca z materiałem ilustracyjnym
 • Rozmowa kierowana
 • Praktyczne działanie 
 • Mapa myśli

Formy pracy:

 • Indywidualna
 • Grupowe

Środki dydaktyczne:

 • Podręczniki
 • Albumy Niezwykłe, zwykłe zdjęcia Gdyni ; Sekrety Gdyni
 • Książka Gdynia, miejsca znane i nieznane ; Gdynia – dawniej i dziśMapa i plan miasta
 • Przewodnik Spacerkiem po Gdyni
 • Karty pracy z zadaniami do wykonania (krzyżówki, rebusy, zagadki, uzupełnianietekstu, wykreślanki, wycinanie i wklejanie etykiet, dopasowywanie nazw ulic do dzielnic miasta)
 • Przybory plastyczne

Przebieg lekcji:

 • Faza wprowadzająca:
 • Czynności organizacyjne: powitanie, podanie tematu i celów lekcji
 • Przedstawienie ważnych wydarzeń z dziejów miasta, przegląd ilustracji, gromadzenie wiadomości
 • Faza realizacyjna:
 • Nauczyciel przedstawia krótką historię miasta, omawia znaczenie i historię symboli Gdyni
 • Na podstawie ilustracji, zdjęć uczniowie opisują charakterystyczne miejsca Gdyni i porównują z teraźniejszością
 • Wymieniają zabytki, obiekty kultury i atrakcje turystyczno – przyrodnicze
 • Sylwetki osób związanych z Gdynią i ich wkład w rozwój miasta
 • Mapa myśli jako punkt wyjścia do rozmowy kierowanej na temat rozwoju miasta Gdynia

Faza podsumowująca:

1.Uczniowie otrzymują od nauczyciela karty pracy z zadaniami do wykonania i w ramach podsumowania pracy na lekcji, wykonują wszystkie zamieszczone zadania

2. Omówienie wykonanych prac i umieszczenie ich na wystawie, wręczenie nagród i dyplomów.