„Europa – kontynent nowych państw” – mgr Katarzyna Osiecka (geografia)

Katarzyna Osiecka 

Nauczyciel geografii

Szpital PCK, Szpital Miejski w Gdyni

Scenariusz lekcji 

Temat lekcji: Europa –– kontynent nowych państw.

Cele lekcji: 

Uczeń: 

  • poznaje obecny podział polityczny Europy, 
  • wykazuje wpływ przemian demokratycznych w Polsce na zmiany na mapie politycznej Europy po 1989 r. 

Czas trwania lekcji: 45 min. 

Wykaz pomocy dydaktycznych: 

  • mapa – podział Polityczny Europy przed 1989 r., 
  • prezentacja multimedialna, 
  • karta pracy, 
  • mapa konturowa – Europa, podział polityczny (przed powstaniem nowych państw) na dużym kartonie lub szarym papierze, 
  • kontury nowych państw w skali mapy konturowej, 
  • inne elementy wynikające z inwencji uczniów (flagi, elementy stroju itp.) 

Metody pracy: prezentacja multimedialna, praca zespołowa, pogadanka. 

Przebieg lekcji: Lp.  Działanie nauczyciela  Treść instrukcji dla ucznia  Czas (min.)  Użyte materiały/ pomoce 
Zapoznaje z tematem i celami lekcji. 
Prezentuje slajd 1 – Podział polityczny Europy po II wojnie światowej.  Formułuje polecenie.  „Usuwa” ze slajdu kraje, które już nie istnieją.  Wymieńcie państwa Europy, które obecnie już nie istnieją.  Zakreskujcie terytoria tych państw na mapie konturowej w karcie ćwiczeń.  Prezentacja  Mapa –podział Polityczny Europy przed 1989 r.  Karta Pracy 
Wygłasza krótki wykład dotyczący przemian w Polsce w latach 1980-1989 oraz ich wpływu na dalsze przemiany polityczne w Europie. 
Określa zadanie dla zespołu uczniów.  Prezentuje slajd 2 – Nowe państwa Europy oraz kontroluje tempo animacji.  Zapraszam „nowe państwa” Europejskie do przedstawienia się i zajęcia należnego im miejsca na mapie politycznej współczesnej Europy.  Pozostałych uczniów proszę o uważne słuchanie i uzupełnianie na bieżąco karty pracy (Zadanie 2) o poznane informacje.  15  Prezentacja  Karta pracy  Inne elementy wynikające z inwencji uczniów 
Prowadzi dyskusję „burzę mózgów”.  Uzasadnijcie, dlaczego Europę nazywamy kontynentem nowych państw. 
Czuwa nad poprawnością wykonania drugiej tabeli w karcie pracy.  Po upływie czasu niezbędnego na rozpoznanie 1 z 10 państw zaprasza chętnego ucznia do wstawiania we właściwym miejscu numerów, przypisanych do kolejnych 10 państw na slajdzie 2.  Wskazuje kolejno  numery  Posługując się mapą polityczną Europy uzupełniajcie tabelę drugą w karcie pracy:  – Rozpoznajcie położenie na mapie politycznej pierwszych 10 państw i wpiszcie na mapie odpowiadające im numery  – Zapraszam do podawania numeru oznaczającego…. np. Szwajcarię itd.  – Odszukajcie na mapie kolejne 10  10  Atlas geograficzny – mapa polityczna Europy  Karta Pracy 
pozostałych 10 państw i pyta uczniów o nazwę państwa i jego stolicy.  państw i wpiszcie do tabeli ich nazwy i stolice 
Podsumowuje lekcję i ocenia pracę uczniów. 
Zadaje pracę domową. Poleca uczniom nauczenie się współczesnego podziału politycznego Europy.  3 Karta pracy 

  Uczeń w wystąpieniu podaje nazwę państwa, stolicę, powierzchnię, liczbę ludności, rok powstania 

  Pozostałe elementy swego wystąpienia uczniowie opracowują według własnej inwencji.    W tym celu mogą przygotować zwięzłe postery na papierze, zaprezentować wykonaną przez siebie flagę, charakterystyczny strój swego państwa, itp. 

Karta Pracy: 

1. Zadanie pierwsze zawiera mapę konturową starego podziału politycznego Europy. Uczniowie podpisują nieistniejące państwa na mapie i zakreskowują ich powierzchnie. 

2. Zadanie 2 zawiera mapę konturową z nowym podziałem politycznym. Państwa powstałe po 1989 roku są wyszczególnione jasnym kolorem.