„Odkrywamy sens wiersza Tadeusza Różewicza „Przepaść” – mgr Maria Nikiforos-Romaniuk (język polski)

Scenariusz lekcji z j.polskiego dla klas 5-8 na podstawie wiersza Tadeusza Różewicza „Przepaść’’.

Temat lekcji: Odkrywamy sens wiersza Tadeusza Różewicza pt.”Przepasć”

Wiersz Tadeusza Różewicza, który jest w podręczniku dla kl.5 może być dobrym nawiązaniem do rozmów o starości, słabości, niepełnosprawności w czasie pandemii, kiedy najbardziej narażeni na izolację są ludzie starsi i schorowani.

Cel ogólny:

– uczeń poznaje utwór Tadeusza Różewicza pt. „Przepasć” i rozumie jego sens.

Cele operacyjne – uczeń:

  • gromadząc słownictwo wokół wyrazu przepaść potrafi odczytać jego sens metaforyczny,
  • umie wyciągać wnioski na podstawie tekstu literackiego,
  • jasno wyraża swoje myśli,
  • potrafi nawiązać do rzeczywistości pozaliterackiej (współczesny świat),
  • nazywa wartości uniwersalne: dobro, miłość, współczucie,
  • umie dyskutować, słuchać innych uczniów,
  • pracuje w zespole,
  • jest kreatywny,
  • umie ułożyć kilkuzdaniową wypowiedź,
  • odrywa się od myśli o sobie, swojej chorobie i pobycie w placówce leczniczej.

Metody:

– praca z tekstem i Internetem, elementy dramowe, konkretyzacja w postaci rysunków( przekład intersemiotyczny), dyskusja.

Pomoce dydaktyczne: 

– tekst wiersza, arkusze papieru, ołówek, kolorowe pisaki, Internet.

Przebieg lekcji

1. Nauczyciel, a następnie jeden z uczniów czyta na głos utwór Tadeusza Różewicza.

2. Następnie omawia z uczniami treść wiersza, w starszych klasach jego budowę i rolę środków stylistycznych. Zwraca uwagę na użycie w wierszu zaskakujących przenośni, wskazuje na interpretację słowa przepaść: uczniowie szukają w Internecie jego znaczenia oraz znajdują wyrazy bliskoznaczne.

3. Nawiązanie do problemów ludzi starszych i niepełnosprawnych.

4. Odgrywanie krótkiej scenki dramowej na podstawie wiersza.

5. Wykonanie ilustracji do utworu Różewicza.

6. Omówienie emocji wyrażonych w przekładach intersemiotycznych.

7. Dyskusja o  „przepaści ” w dzisiejszych czasach między młodzieżą a starszymi ludźmi (już nie tylko „przepaść” ulicy, ale także przepasć technologiczna, przez którą starsi ludzie mogą się czuć wykluczeni) oraz jakie nasze cechy odkryła pandemia.

8. Praca pisemna na temat „Jak rozumiem słowo współczucie?”.