„Indie – państwo bogaczy i nędzarzy” – mgr Katarzyna Osiecka (geografia)


Cel główny:
Poznanie kontrastów społeczno -gospodarczych Indii.


Cele operacyjne – Uczeń:

 • zna problemy demograficzne Indii ,związane ze stale zwiększającą się liczbą ludności,
 • potrafi wskazać na mapie Azji stolicę Indii i najsłynniejszy ośrodek przemysłu high-tech Silicon Plateau,
 • zna i potrafi scharakteryzować dwa bieguny gospodarki Indii,
 • potrafi określić według kierunków świata położenie poszczególnych miast krain i obiektów geograficznych Indii na mapie,
 • potrafi podać i wskazać na mapie przykłady obiektów charakterystycznych dla Indii,
 • charakteryzuje wybrane zagadnienia społeczno – gospodarcze Indii,
 • potrafi przeanalizować wykres,
 • potrafi rozwiązać krzyżówkę,
 • potrafi wykonać zadanie typu : prawda, fałsz,
 • potrafi wykonać poster na wybrany temat.

Cele wychowawcze – Uczeń:

 • potrafi współpracować w grupie,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciaciach,
 • przeżywa emocjonalnie atmosferę towarzyszącą lekcji,
 • kształtowanie poszanowania dla innych narodów, religii, systemów wartości i sposobu życia.

Formy pracy:

 • zbiorowa
 • grupowa ( podział klasy na dwie grupy)
 • indywidualna

Środki dydaktyczne:

 • mapa świata, globus, Atlasy geograficzne
 • kartki z nazwami krain geograficznych i miast
 • kartony, mazaki, kredki, farby, klej
 • kartki z tytułami posterów, grafika do wykonania posterów
 • tekst zadania dodatkowego
 • „Niezwykłe miejsca ,niezwykłe krainy”, pod red. Elżbiety Wierzbickiej, Przegląd Reader’s Digest, Warszawa 1997.

Tok zajęć:

I Faza wprowadzająca:

– sprawy organizacyjno-porządkowe;

– zaciekawienie uczniów lekcją:

– zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji.

II Faza realizacji

1)

 • Uczniowie otrzymują kartki z nazwami krain geograficznych i miast – (: Himalaje, Delhi ,rz. Ganges , Waranasi ,Kalkuta ,Bangalur, Agra, rz. Indus, Silicon Plateau (zróżnicowanie zadań dla uczniów).
 • Odszukują je na mapie politycznej Azji w atlasie geograficznym.
 • Wskazują na ściennej mapie dany obiekt.
 • Określają położenie wskazanego obiektu według kierunków świata.

2)

 • Podział klasy na dwie grupy.
 • Zapoznanie uczniów ze sposobem wykonania posteru.
 • Rozdanie uczniom kartonów ,przyborów oraz grafiki.
 • Wykonanie posterów.
 • Prezentacja wykonanych posterów przez przedstawiciela grupy przed całą klasą.

Zadanie dodatkowe:

3)

Zadanie : Odpowiedz : „Czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe?”
Uczniowie otrzymują zadania
Praca indywidualna
Głośne odczytanie właściwych zdań.

III. Faza podsumowująca
Ocena aktywności uczniów na lekcji.

Ciekawe filmy o Indiach: