„Formy ochrony przyrody w Polsce – parki narodowe” – mgr Danuta Sadowska (biologia)

TEMAT: Formy ochrony przyrody w Polsce – parki narodowe.

CELE:

1. Wiadomości 

Uczeń wie:

  • jakie są formy ochrony w Polsce,
  • wymienia parki narodowe występujące w Polsce.

2. Umiejętności

Uczeń umie:

  • wykorzystać przeglądarkę internetową do poszukiwania informacji dotyczących parków narodowych Polski,
  • przygotować prezentację parków z wykorzystaniem Internetu.

3. Postawy:

  • rozwijanie postawy proekologicznej ucznia-pacjenta,
  • świadomość konieczności ochrony środowiska poprzez różne formy ochrony przyrody.

4.Terapia:

  • wspomaganie leczenia dziecka hospitalizowanego przez zachowanie ciągłości procesu dydaktycznego,
  • praca z komputerem ma wpływ na odreagowanie negatywnych napięć.

TOK LEKCJI 

1. Przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji dotyczących form ochrony przyrody.

 2.Odszukanie w Internecie najważniejszych informacji o parkach narodowych. 

3.Zapoznanie się uczniów z mapą rozmieszczenia parków narodowych w Polsce.

4.Przygotowanie prezentacji mającej na celu określenie walorów przyrodniczych i turystycznych wynikających z położenia geograficznego parku.