„Wielkie odkrycia geograficzne” – mgr Katarzyna Osiecka (geografia)

Cele lekcji:

Po zakończonych zajęciach uczeń potrafi:

 • przedstawić przyczyny i przebieg wyprawy Kolumba, Magellana i Vasco da Gamy,
 • posługiwać się mapą ścienną i atlasem,
 • rozumie pojęcia: karawela, kompas, Stary i Nowy Świat,
 • zna daty: 1492, 1498, 1519-1522.

Umiejętności ponadprzedmiotowe:

 • rozwój sprawności umysłowych,
 • przyswajanie metod negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów,
 • odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy.

Metody i formy pracy:

 • rozmowa nauczająca,
 • mapa mentalna,
 • dyskusja punktowana.

Środki dydaktyczne:

– mapa ścienna „Wielkie odkrycia geograficzne” oraz atlasy.

Przebieg zajęć:

Wprowadzenie:

a. Czynności organizacyjno porządkowe. Przedstawienie tematu, wyjaśnienie celów lekcji
i sposobów pracy na lekcji.
b. Wyjaśniamy uczniom pojęcie: Stary Świat. Przypominamy sposób myślenia i działania ludzi Średniowiecza.
c. Prosimy uczniów o stworzenie mapy mentalnej ukazującej przyczyny odkryć geograficznych.

Rozwinięcie:

a. Uczniowie wyszukują informację w podręczniku, tworzą mapy mentalne. Przedstawiają na forum klasy własne propozycje przyczyn odkryć w XV – XVI wieku.
b. Nauczyciel dzieli klasę na trzy zespoły. Każda grupa zapoznaje się z jedną wyprawą – Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana oraz Vasco da Gamy,
c. Następnie po dwóch ochotników z każdej grupy bierze udział w dyskusji punktowanej. Mają oni za zadanie przekonać pozostałych uczniów, że wyprawa odkrywcy, którego reprezentują jest najważniejsza. Dokonują krótkiego opisu, pokazują szlak podróży oraz oceniają skutki wyprawy. Dyskusja punktowana jest w skali od 1 do 2 punktów według następujących kryteriów:

 • prezentacja informacji na podstawie faktów (+1p. lub +2p.),
 • prezentacja osobistej opinii (+1p. lub +2p.),
 • komentarz do informacji (+1p. lub +2p.),
 • rozwijanie dyskusji (+1p. lub +2p.),
 • zwrócenie uwagi na błąd (+1p. lub +2p.),
 • niewłaściwe uwagi dyskutanta (-1p. lub -2p.),
 • przeszkadzanie w dyskusji (-1p. lub -2p.),
 • wypowiedź nie na temat (-1p. lub -2p.).

W trakcie dyskusji plansza z punktami jest widoczna dla wszystkich uczniów. Punkty odpowiadające poszczególnym ocenom wyglądają następująco:

 • niedostateczny – 6 – 0
 • dopuszczający 0 – 2
 • dostateczny 3 – 4
 • dobry 5 – 6
 • bardzo dobry 7 – 9
 • celujący 10

Nauczyciel nie powinien ingerować w przebieg dyskusji. Punkty dodatnie i ujemne powinien przyznawać wspólnie z uczniami

Podsumowanie

a. Nauczyciel podsumowuje pracę na lekcji zwracając szczególną uwagę na dyskusję punktowaną.
b. Uczniowie otrzymują do uzupełnienia w domu tabelę:

Quiz Odkrycia geograficzne:

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/13,156081,8434,odkrycia-geograficzne- sprawdz-czy-masz-w-sobie-cos-z.html

Film Wielcy odkrywcy: