„Poznajemy zależności między organizmami” – mgr Danuta Sadowska (biologia)

TEMAT LEKCJI: Poznajemy zależności między organizmami

CELE:

1. Wiadomości:

 • nazwy poszczególnych ogniw łańcucha pokarmowego,
 • nazwy organizmów należących do poszczególnych poziomówtroficznych,
 • sposób odżywiania się roślin,
 • dlaczego zwierzęta są konsumentami?
 • wzajemne powiązania pokarmowe pomiędzy organizmamiwystępującymi w tym samym środowisku,
 • definiowanie biocenozy.

2. Umiejętności:

 • umiejętność tworzenia łańcuchów pokarmowych,
 • uzasadnienie, dlaczego pierwszym ogniwem każdego łańcucha jestroślina, czyli producent,
 • wyjaśnienie, jaką rolę w obiegu materii pełnią drobnoustroje glebowe(reducenci),
 • wskazywanie skutków negatywnej działalności człowieka (np.: dzikiewysypiska śmieci mogą być przyczyną przerwania łańcuchów pokarmowych).

3. Postawy:

 • przekonać o konieczności ochrony lasu,
 • świadomość znaczenia własnego udziału w tej ochronie.

4. Terapia:

 • nauka w szpitalu jest koniecznym elementem przeciwdziałania zaburzeniom, które mogą pojawić się u dzieci długo przebywających w szpitalu,
 • stopniowe uaktywnianie dziecka w miarę poprawy stanu zdrowia,
 • wyrównywanie braków w nauczaniu spowodowanych chorobą,
 • odreagowywanie negatywnych napięć.

METODY PRACY:

 • słowna – gra dydaktyczna 
 • obserwacyjna – analiza planszy.

FORMY KSZTAŁCENIA: indywidualna, zespołowa.


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: plansza „Las”, kartoniki z nazwami roślin i zwierząt występujących w lesie, zgodnie z fauną i florą planszy.

TOK LEKCJI

1. Podanie tematu oraz celów lekcji.

2. Przypomnienie czynników, które są potrzebne dla życia organizmów.

3. Przypomnienie, w jaki sposób odżywiają się rośliny. Nauczyciel krótko omawia proces fotosyntezy.

4. Uczniowie stwierdzają, że rośliny same wytwarzają sobie pokarm – są producentami, a zwierzęta pobierają gotowy pokarm ze środowiska – są konsumentami.

II. FAZA REALIZACYJNA:

1. Uczniowie analizują planszę „Las” i próbują połączyć ze sobą organizmy w zależności pokarmowe.
2. Łączą odpowiednie kartoniki z nazwami roślin i zwierząt w łańcuchy pokarmowe według schematu:

Stwierdzają, że pierwszym ogniwem łańcucha musi być zawsze roślina – producent.
3. Zapisują w zeszytach prawidłowo ułożone łańcuchy pokarmowe.
4. Spośród łańcuchów wybierają najdłuższy i starają się odpowiedzieć na pytanie: Co się stanie, jeżeli jedno z ogniw łańcucha zostanie zerwane?

I. FAZA WPROWADZAJĄCA:

III. FAZA PODSUMOWUJĄCA:

1. Uczniowie próbują zdefiniować pojęcie biocenozy.

Biocenoza – to zespół organizmów występujących w środowisku i powiązanych zależnościami różnego rodzaju.

2. Próba rozwiązania problemów:

 • Co się stanie z organizmami, które obumierają i opadają na glebę?
 • Jaka jest rola drobnoustrojów glebowych? Wyjaśniamy krótko rolę reducentów w obiegu materii.
 • W jaki sposób człowiek wyrzucając do lasu śmieci przyczynia się do wyginięcia ptaków owadożernych, przerywając tym samym jedno z ogniw łańcucha pokarmowego.

3. Praca domowa – „Zastanów się, jakie skutki niesie ze sobą postępowanie człowieka, w wyniku którego zostają przerwane ogniwa łańcuchów pokarmowych?”