„Poznajemy krajobrazy sawanny” – mgr Katarzyna Osiecka (geografia)

Temat lekcji: Poznajemy krajobraz sawanny

Szczegółowe cele kształcenia:

1. Wiadomości dotyczące
• Położenia sawanny na kuli ziemskiej
• Cech klimatu charakterystycznego dla sawanny.
• Różnorodności flory i fauny sawanny oraz istniejących między nimi zależności.
• Przystosowania roślin i zwierząt do życia na sawannie.

2. Uczeń potrafi:
• Wskazać na mapie obszary sawanny.
• Opisać klimat charakterystyczny dla sawanny.
• Odczytać dane z wykresu klimatycznego.
• Podać przykłady roślin i zwierząt żyjących na sawannie.
• Korzystać z różnych źródeł informacji.

3. Uczeń:
• Pracuje z zaangażowaniem na lekcji
• Jest przekonany o potrzebie ochrony przyrody.
• Ma świadomość zależności występujących w przyrodzie oraz wpływu jakie człowiek na nie wywiera.

Metody i formy pracy:

Praca indywidualna zbiorowa, burza mózgów, miniwykład ilustrowany.

Pomoce dydaktyczne:
Lekcja multimedialna z wykorzystaniem programu eXe learning, okaz żaby żyjącej na sawannie, mapa fizyczna świata, podręcznik.
(link do multimedialnej lekcji: http://ellyna-science.strefa.pl/index6.html

Realizacja podstawy programowej:
• Wybrane krajobrazy świata – sawanna.
• Rozumienie zależności występujących w środowisku.
• Przekazywanie wiedzy na temat budowy i złożoności świata ożywionego i nieożywionego oraz warunków życia.
• Kształtowanie postawy szacunku do zwierząt i przyrody oraz odpowiedzialności za ich stan.
• Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko.

PRZEBIEG LEKCJI:
1. CZĘŚĆ WSTĘPNA:
Czynności organizacyjne, podział uczniów na grupy, powtórzenie wiadomości dotyczących stref krajobrazowych na Ziemi oraz wiadomości dotyczących wilgotnych lasów równikowych. (10 min.)

2. CZĘŚĆ WŁAŚCIWA LEKCJI:

FAZA WSTĘPNA:
• Uczniowie w grupach otrzymują wykres klimatyczny charakterystyczny dla sawanny i na podstawie analizy wykresu uczniowie formułują cechy klimatu sawanny.
FAZA GŁÓWNA:
• Krótki wykład ilustrowany lekcją multimedialną wykonaną w programie eXe -„Zapraszam w podróż po afrykańskiej sawannie” (zwrócić uwagę uczniów na:
➢ Klimat sawanny i występowanie rzek i jezior stałych i okresowych,
➢ Różnorodność gatunkową roślin i zwierząt sawanny, (wykorzystanie webcamery do obserwacji zwierząt przy wodopoju w Tembe Elephant Park, Kwa Zulu Natal)
➢ Przystosowanie roślin i zwierząt do życia na sawannie oraz zależności jakie występują między nimi
➢ Wpływ działalności człowieka, a życie na sawannie (słoniątka w Nairobi)

3. REKAPITULACJA:
Sprawdź, co potrafisz – krótki test sprawdzający wiadomości (uczniowie pracują w grupach), podsumowanie pracy na zajęciach.

ZADANIE DOMOWE:
Zastanów się i zrób krótką notatkę; czy Ty jako uczeń klasy VI masz wpływ na ochronę gatunkową zwierząt żyjących na sawannie. (jest to przygotowanie do aktywnego udziału w kolejnych zajęciach)

Film: Krajobraz Sawanny 

Quiz: Krajobraz Sawanny

https://samequizy.pl/krajobraz-sawanny/