„Polskie symbole narodowe” – mgr Katarzyna Dryka (historia)

SCENARIUSZ LEKCJI

Temat: Polskie symbole narodowe

1.Cele ogólne:

 • Rozwijanie zainteresowań historią kraju
 • Kształtowanie tożsamości narodowej
 • Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych
 • Utrwalanie wiadomości na temat historii symboli narodowych i roli jaką pełnią

2. Cele szczegółowe – uczeń:

 • Rozpoznaje polskie symbole narodowe
 • Opisuje polskie symbole narodowe
 • Omawia symbolikę barw polskiej flagi
 • Podaje i opisuje okoliczności w jakich wykorzystywane są symbole narodowe
 • Zna pochodzenie nazwy naszego kraju
 • Z szacunkiem odnosi się do polskich symboli 

3. Metody pracy:

 • Pogadanka  
 • Mapa mentalna
 • Burza mózgów
 • Praca z mapą

4. Formy pracy:

 • Indywidualna 
 • Zbiorowa

5. Środki dydaktyczne:

 • Mapa historyczna przedstawiająca początki państwa polskiego
 • Ilustracje symboli narodowych
 • Karty pracy
 • Nagranie i tekst Mazurka Dąbrowskiego
 • Przybory plastyczne

6.Przebieg zajęć:

 • Wprowadzenie do tematu „Z czym kojarzy nam się słowo POLSKA”
 • Tworzenie mapy pamięciowej
 • Prezentacja i omówienie prac
 • Przypomnienie wiadomości na temat „Skąd nasz Ród”
 • Faza realizacyjna:
 • Omówienie historii i znaczenia symboli narodowych
 • Przypomnienie treści wiersza Władysława Bełzy „Kto ty jesteś”
 • Zapisywanie na arkuszach papieru myśli, sytuacji w których pojawiają się polskiesymbole narodowe
 • Kolorowanie herbu i flagi, wykonywanie zadań umieszczanych na kartach pracy
 • Wyjaśnienie symboli barw, historii herbu
 • Wysłuchanie hymnu
 • Uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami-karty pracyFaza podsumowująca:
 • Omówienie przebiegu zajęć
 • Podsumowanie wiadomości
 • Prezentacja wykonywanych prac plastycznych