„Co słychać w ulu?” – mgr Anna Baczyńska (edukacja wczesnoszkolna)

Scenariusz zajęć integracyjnych dla klasy I 

Temat zajęć: Co słychać w ulu?

Cele ogólne:

– wprowadzenie pogodnej atmosfery pomagającej uczniowi zaadaptować się do warunków szpitalnych,

– doskonalenie umiejętności redagowania ustnych wypowiedzi na dany temat,

– wprowadzenie liter „ u, U”, zapoznanie z literą drukowaną i sposobem pisania,

– doskonalenie słuchu fonematycznego,

– doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter,

– doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

Cele operacyjne:

– wypowiada się na dany temat,

– umie dopasować obrazek i podpis,

– zna i pisze kształt nowych liter: małej „u” i wielkiej „U”,

– podaje wyrazy z nową literą,

– wyszukuje nową literę w wyrazach,

– rozpoznaje nową literę wśród innych,

– czyta sylaby, wyrazy, zdania w zakresie poznanych liter,

– określa głoski w nagłosie, w środku i na końcu wyrazu.

Metody pracy:

– słowna,

– oglądowa,

– ćwiczeń praktycznych. 

Forma pracy: indywidualna.

Środki dydaktyczne:

– tekst „ Co słychać w ulu?”,

– wyrazy do globalnego czytania,

– gra dydaktyczna pt. „ Skojarzenia”,

– puzzle sylabowe,

– gra matematyczna pt. „Sad”,

– podręcznik, ćwiczenia.

Przebieg zajęć:


1. 
Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela pt. „Co słychać w ulu?”. Oglądanie ilustracji w podręczniku. Rozmowa na temat treści czytanki i ilustracji.

2. Łączenie w pary pasujących do siebie przedmiotów w grze dydaktycznej pt. „ Skojarzenia” – zadanie pobudzające logiczne myślenie. Analiza i synteza głoskowa nazw tych przedmiotów – podział na głoski, samogłoski, sylaby.

3. Wprowadzenie liter „u, U” na wyrazach podstawowych ul, Ula:

– nawiązanie do pierwszej części zajęć,
– podanie wyrazów podstawowych ul, Ula,
– dokonanie analizy i syntezy słuchowej tych wyrazów,

– wyodrębnienie nowej litery z wyrazów ul, Ula,
– ułożenie schematu wyrazów: podział na sylaby, „wyklaskiwanie” sylab,
– określanie położenia głoski „u” w wyrazach,
– omówienie wyglądu i kształtu liter „u, U” – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Do czego są podobne, z czym się kojarzą, co przypominają?
– umieszczenie nowych liter w schematach wyrazów pomocniczych.

4. Zabawy utrwalające nową literę „u, U”:
– wymyślanie słów rozpoczynających się na literę „u”,
– zakreślanie nowych liter w tekście,
– wyszukiwanie wyrazów z głoską „u” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie.

5. Ćwiczenia w czytaniu:
– wyszukiwanie nowej litery w puzzlach sylabowych, czytanie sylab, wyrazów, – tworzenie sylab,
– tworzenie wyrazów,
– indywidualne czytanie zdań.

6. Praca w podręczniku:
– pisanie liter „u, U”, prostych wyrazów, krótkich zdań.

7. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania; – gra matematyczna pt.”Sad”.

8. Wykonanie pszczółki z kolorowego papieru według szablonu (odrysowanie, wycięcie, klejenie).

9. Podsumowanie zajęć:
– uczeń otrzymuje nalepkę „uśmiech” oceniającą jego pracę na zajęciach.