„Rozmieszczenie lądów i oceanów na Ziemi” – mgr Katarzyna Osiecka (geografia)

Katarzyna Osiecka

Temat lekcji: Rozmieszczenie lądów i oceanów na Ziemi.

Cel lekcji : odczytywanie treści mapy hipsometrycznej świata.

Cele operacyjne lekcji :
Uczeń:
– wskazuje i nazywa na mapie fizycznej świata kontynenty i oceany,
– określa rozmieszczenie lądów i mórz na kuli ziemskiej,
– wyjaśnia znaczenie pojęć: kontynent, wyspa, archipelag, ocean, morze, cieśnina, zatoka,
– porównuje dane liczbowe przedstawiające powierzchnię lądów.

Metody:

– burza mózgów, praca z mapą.

Formy pracy:

– indywidualna, zbiorowa.

Środki dydaktyczne:

– globusy,
– mapa hipsometryczna świata,
– mapki konturowe poszczególnych kontynentów, – rozsypanki,
– karty pracy,
– klej.

Przebieg lekcji:

I. Faza wprowadzająca.
1. Podanie tematu lekcji.
2. Nauczyciel pokazuje uczniom globus i przypomina, że jest to model Ziemi. Co znajduje się na Ziemi? ( Lądy i oceany).
3. Zapisanie tematu lekcji.

II. Faza realizacyjna.
1. Mapa hipsometryczna świata: odczytanie tytułu, skali, skali bar.
2. Wskazanie i odczytanie na mapie dużych, zwartych obszarów lądowych.
3. Uczniowie korzystają w tym czasie z atlasu geograficznego.
4. Na tablicy pojawiają się terminy i ich określenia, które wspólnie zostają przyporządkowane (kontynent, wyspa, archipelag).
5. Wskazanie i odczytanie na mapie oraz w atlasach nazwy dużych, zwartych akwenów wodnych.
6. Na tablicy pojawiają się terminy i ich określenia, które zostają przyporządkowane (ocean, morze, zatoka, cieśnina).
7. Zabawa: jeden uczeń daje hasło znalezienia wyspy, morza, zatoki lub cieśniny,
a reszta szuka w atlasie. Kto pierwszy wskaże, ten podnosi rękę, wskazuje na mapie hipsometrycznej świata i otrzymuje „+”.

8. Każdy uczeń otrzymuje od nauczyciela kontur kontynentu, musi zgadnąć, co on przedstawia, wkleić do zeszytu i wyszukać w atlasie kilka informacji np.: najwyższy szczyt, łańcuchy górskie, jakie morza bądź oceany oblewają ten kontynent, z jakim kontynentem graniczy, jak przedstawia się ukształtowanie powierzchni, itd.

9. Krótka prezentacja.
10. Uczniowie otrzymują zestaw nazw kontynentów i zestaw cyfr określających powierzchnię. Na podstawie wielkości obszarów w atlasie lub wcześniej zdobytych wiadomości uczniowie układają kontynenty wg. wielkości, mogą wkleić to do zeszytu.

III. Faza podsumowująca.
1. Uczniowie otrzymują kartę pracy, którą powinni samodzielnie wypełnić. 2. Nauczyciel zbiera prace, ocenione oddaje na następnej lekcji.

page3image48884608