„Unia Europejska” – mgr Katarzyna Dryka (wiedza o społeczeństwie)

SCENARIUSZ LEKCJI

Temat: Unia Europejska

Cele ogóle: 

 • zdobywanie i utrwalanie wiedzy na temat Unii Europejskiej i wybranych krajów członkowskich,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji oraz ich selekcji i analizy. 

Cele szczegółowe: 

 • uczeń zna struktury i sposoby funkcjonowania Unii Europejskiej, 
 • wyjaśnia genezę powstania Unii Europejskiej,
 • potrafi poszukiwać, gromadzić oraz dokonywać selekcji materiału na temat wybranych krajów UE, 
 • wymienić korzyści wynikające z przynależności Polski do UE.

Metody:

 • słowna,
 • oglądowa, 
 • praca z tekstem, internetem, 
 • praktycznego działania.

Środki dydaktyczne:

 • podręcznik do wiedzy o społeczeństwie „Dziś i jutro”,
 • mapa Europy,
 • karty pracy.

Przebieg lekcji: 

 1. Wprowadzenie do tematu – podanie i wyjaśnienie motta Unii Europejskiej „Zjednoczona w różnorodności”,
 2. Przybliżenie postaci i działalności „ojców założycieli zjednoczonej Europy”,
 3. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat idei integracji europejskiej,
 4. Uczniowie czytają rozdział Unia Europejska w podręczniku „Dziś i jutro”, a następnie odpowiadają na pytania:
 • Jakie czynniki spowodowały rozpoczęcie procesu integracji państw europejskich,
 • W jakim obszarze następowały pierwsze procesy integracyjne.
 1. Uczniowie zapoznają się z tekstem „Funkcjonowanie Unii Europejskiej” i odpowiadają na pytania:
 • Jakie instytucje reprezentują władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą w Unii Europejskiej, 
 • Jakie są zadania tych instytucji.
 1. Uczniowie wykonują zadania umieszczone w Karcie Pracy (Połącz nazwy instytucji UE z ich uprawnieniami i kompetencjami),
 2. Uczniowie zaznaczają na mapie państwa należące do Unii Europejskiej, losują kartki z nazwą państwa UE, o którym będą gromadzili wiadomości, korzystają z różnych źródeł (Internet, artykuły, zdjęcia, książki),
 3. Uczniowie wymieniają korzyści wynikające z przynależności do Unii i wykonują zadania zawarte w Kartach Pracy, 
 4. Podsumowanie wiadomości, prezentacja wykonanych prac.