„Bezpieczne zabawy z kotem” – mgr Anna Baczyńska (edukacja wczesnoszkolna)

                           SCENARIUSZ ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH DLA KLASY I     

Temat zajęć:  Bezpieczne zabawy z kotem

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pogodnej atmosfery pomagającej uczniowi zaadaptować się do warunków szpitalnych, 
 • kształtowanie prawidłowych zachowań wobec zwierząt domowych, 
 • doskonalenie umiejętności redagowania ustnych wypowiedzi na dany temat,
 • wprowadzenie liter „ k, K”, zapoznanie z literą drukowaną i sposobem pisania,
 • doskonalenie słuchu fonematycznego,
 • doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter,
 • doskonalenie umiejętności dodawania.

Cele operacyjne:

 • wypowiada się na dany temat,
 • umie dopasować obrazek i podpisać,
 • potrafi opowiedzieć historyjkę obrazkową,
 • wie, że w zabawach z kotem należy zachować czujność,
 • zna i pisze kształt nowych liter: małej „k” i wielkiej „K”,
 • podaje wyrazy z nową literą,
 • wyszukuje nową literę w wyrazach,
 • rozpoznaje nową literę wśród innych,
 • doskonalenie słuchu fonematycznego,
 • czyta sylaby, wyrazy, zdania w zakresie poznanych liter,
 • określa głoski w nagłosie, w środku i na końcu wyrazu.

Metody pracy:

 • słowna,
 • oglądowa,
 • ćwiczeń praktycznych.

Forma pracy:

 • indywidualna.

Środki dydaktyczne:

 • tekst „ Kocie rozmowy”, wyrazy do globalnego czytania, odtwarzacz CD, płyta CD z „Mowa kocią”, puzzle sylabowe, matematyczne szablony magnetyczne, podręcznik, ćwiczenia, zdjęcia kotów.

Przebieg zajęć: 

1. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela pt. „ Kocie rozmowy”. Oglądanie ilustracji w podręczniku i zdjęć kotów. Rozmowa na temat treści czytanki i ilustracji. Charakterystyczne cechy zachowań kota. Potrzeba zachowania czujności i rozwagi w zabawie z kotem.

2. Słuchanie „kociej mowy” z płyty CD z odgłosami zwierząt domowych. Próby naśladowania mowy kociej przez uczniów.

3. Historyjka obrazkowa o kocie. Łączenie w pary pasujących do siebie obrazków i tytułów – zadanie pobudzające logiczne myślenie. 

4. Wprowadzenie liter „k, K” na wyrazie podstawowym  „kot” :

– nawiązanie do pierwszej części zajęć,

– podanie wyrazu podstawowego ,

– dokonanie analizy i syntezy słuchowej tego wyrazu, 

– wyodrębnienie nowej litery z wyrazów,

– ułożenie schematu wyrazów: podział na sylaby, „wyklaskiwanie” sylab,

– określanie położenia głoski „k” w wyrazach,

– omówienie wyglądu i kształtu liter „k, K” – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej – do czego są podobne, z czym się kojarzą, co przypominają,

– umieszczenie nowych liter w schematach wyrazów pomocniczych.

5. Zabawy utrwalające nową literę „k, K ”:

– wymyślanie słów rozpoczynających się na literę „k”, 

– zakreślanie nowych liter w tekście,

– wyszukiwanie wyrazów z głoską „k” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie.

6. Ćwiczenia w czytaniu:

– wyszukiwanie nowej litery w puzzlach sylabowych, czytanie sylab, wyrazów,

– tworzenie sylab,

– tworzenie wyrazów,

– indywidualne czytanie zdań.

7. Praca w podręczniku:

– pisanie liter „k, K ”, prostych wyrazów, krótkich zdań.

8. Doskonalenie umiejętności dodawania;

– ilustrowanie prostych działań za pomocą matematycznych szablonów magnetycznych.

9. Podsumowanie zajęć:

– uczeń otrzymuje nalepkę „uśmiech” oceniającą jego pracę na zajęciach.