„Czy człowiek jest zależny od przyrody?” – mgr Danuta Sadowska (przyroda)

SCENARIUSZ DO LEKCJI PRZYRODY

TEMAT LEKCJI: Czy człowiek jest zależny od przyrody?

CELE:

1. Wiadomości

uświadomienie uczniom, że wszystko, co posiadamy pochodzi z przyrody

– zasoby naturalne wykorzystywane przez człowieka

– pochodzenie produktów naturalnych wykorzystywanych przez człowieka

2. Umiejętności

– dostrzeganie silnego związku człowieka z naturą

– wskazywanie korzyści czerpanych przez ludzi z przyrody

– dokonywanie podziału dóbr naturalnych wykorzystywanych przez człowieka

3. Postawy

– świadomość całkowitej zależności człowieka od przyrody

– wdrażanie do pracy zespołowej i postawy koleżeńskiej

4. Terapia

– uaktywnianie dziecka w miarę poprawy stanu zdrowia

– przeciwdziałanie frustracjom wywołanym hospitalizacją ucznia – pacjenta

– kontakt z nauczycielem przybliża dziecku atmosferę normalnego funkcjonowania

METODY PRACY:

słowne – gry dydaktyczne (rebusy, rozsypanki)

poglądowe – analiza planszy

FORMY PRACY:

– grupowa

– indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

papier, kartoniki z nazwami elementów przyrody, rozsypanka, tabele do uzupełniania przez uczniów, plansza „Zasoby naturalne wykorzystywane przez człowieka”

TOK LEKCJI

I. FAZA WPROWADZAJĄCA

Uczniowie odpowiadają na pytanie „Co to jest przyroda?”.

Na arkuszu szarego papieru przedstawiony jest okrąg symbolizujący przyrodę, który został podzielony na dwie części:

jedna część – elementy przyrody ożywionej

druga część – elementy przyrody nieożywionej

Zadanie dzieci polega na przyczepieniu kartoników w odpowiedniej części okręgu.

Przykładowe twory przyrody: węgiel kamienny, ropa naftowa, gleby, woda, człowiek, powietrze, gaz ziemny itp.

Po wykonaniu zadania dzieci uzupełniają zdanie: 

„Człowiek jest częścią……………………………,bez której nie może istnieć”.

II. FAZA REALIZACYJNA

1. Każdy uczeń otrzymuje rozsypankę, z której ma ułożyć trzy łańcuchy pokarmowe składające się z trzech ogniw:

koniczyna, kura, człowiek, krowa, owca, zboże, trawa 

Ułożone łańcuchy zostają napisane. Z powstałego zestawienia dzieci wnioskują, że człowiek stanowi ostanie ogniwo w łańcuchach pokarmowych.

2. Uczniowie zastanawiają się nad korzyściami, jakie człowiek czerpie z niższych łańcuchów pokarmowych.

Zapisujemy to w sposób schematyczny.  

koniczyna krowa (mięso, mleko) człowiek  

trawa owca (mięso, mleko, wełna) człowiek  

zboże kura (mięso, jaja) człowiek

3. Praca uczniów z wykorzystaniem planszy „Zasoby naturalne wykorzystywane przez człowieka”. Dzieci uzupełniają tabelkę wykorzystując odpowiednie kartoniki.

ZASOBY PRZYRODY WYKORZYSTYWANE PRZEZ CZŁOWIEKA

Produkty pochodzenia roślinnegoProdukty pochodzenia zwierzęcegoZasoby przyrody nieożywionej
zboże, warzywa, owoce, zioła, len, bawełna, drewno
mleko, mięso, drób, jaja, ryby, wełna, skóry, futrowoda, powietrze, minerały, węgiel, ropa naftowa, rudy metali, gaz ziemny

III. FAZA PODSUMOWUJĄCA

Uczniowie oceniają prawdziwość dwóch haseł zapisanych przez nauczyciela i uzasadniają swoją ocenę:

1. Przyroda nie może istnieć bez człowieka, ale człowiek może istnieć bez przyrody.

2. Przyroda może istnieć bez człowieka, ale człowiek nie może istnieć bez przyrody.