Informacje dotyczące ochrony danych osobowych


Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27, 81-311, e-mail: sekretariat@zss17.edu.gdynia.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych a dnia 27 kwietnia 2016 r. tylko i wyłącznie:
 • kiedy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to pisemną zgodę,
 • w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków szkoły, w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci.
 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane w celu:
 • realizowania obowiązku edukacyjnego,
 • promowania działalności szkoły oraz sukcesów i osiągnięć dziecka, (przetwarzanie i publikowanie wizerunku dziecka – zdjęcia/filmy w kronice szkolnej, gazetce szkolnej, na stronie internetowej szkoły),
 • umożliwienia udziału dziecka w konkursach, olimpiadach, zawodach oraz spełnieniu wymagań stawianych przez organizatorów zewnętrznych.
 1. Dane osobowe dziecka będą przekazywane instytucjom zewnętrznym (np.: pogotowie ratunkowe, szpital, policja, straż pożarna itp.) tylko i wyłącznie w celu udzielenia pomocy w sytuacjach nagłych, gdy zaistnieje zagrożenie zdrowia/życia dziecka.
 2. Dane osobowe mogą być udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną wynikającą z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319).

9     W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO,
 • prawo do sprostowania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO,
 • prawo do usunięcia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
 • prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub dziecka narusza przepisy Rozporządzenia RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnie wybranym momencie.