„Dzień Kosmosu” – mgr Justyna Osiecka

Grupa: 5 – 6 latki
Cele ogólne: Poznanie wiadomości dotyczących przestrzeni kosmicznej.

CELE WYCHOWAWCZE:

1. Wzbogacenie wiadomości dzieci na temat kosmosu.
2. Rozwijanie aktywności twórczej poprzez udział w zajęciach.
3. Rozwijanie wyobraźni.
4. Rozwijanie zdolności swobodnego wypowiadania się.
5. Wdrażanie dzieci do zgodnego współdziałania w zespołowych zadaniach.

Uczeń:
1. Zna podstawowe pojęcia takie jak: planety, układ słoneczny, skafander, UFO, orbita.
2. Potrafi wymienić kilka planet.
3. Wie, która z planet jest najmniejsza, a która największa.
4. Wie co to jest ruch orbitowy.
5. Projektuje swoją rakietę według własnego pomysłu oraz planetę.
6. Bierze udział w zabawach ruchowych.
7. Prawidłowo posługuje się liczebnikami porządkowymi.
8. Przelicza w zakresie 1 – 7.
9. Układa dowolne kompozycje z klocków i nakrętek.
10. Ogląda albumy i książki o kosmosie.
11. Słucha z zaciekawieniem informacji o kosmosie.
12. Wie co należy zabrać w podróż w kosmos.
13. Śpiewa piosenkę „Układ słoneczny”.

METODY:

  • czynna (zabawy ruchowe),
  • burza mózgów,
  • słowna (wysłuchanie wyliczanki, rozumienie poleceń)

FORMY:

• indywidualna i zbiorowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

  • arkusz szarego papieru, płyta CD z piosenką, tekst piosenki, szablony rakiet
    i planet, pastele, kolorowe gwiazdki, niebieski materiał, żółte gwiazdki, kredki, mazaki, albumy, książki, czasopisma, pocztówki, postacie kosmonautów, liczbowe kartoniki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Oglądanie książek i albumów, czasopism, pocztówek o tematyce związanej z kosmosem. Wyjaśnienie niezrozumiałych słów takich jak: kosmos, planety, przestrzeń kosmiczna, UFO, pojazd kosmiczny, skafander… Oglądanie plakatu przedstawiającego Układ Słoneczny, słuchanie nazw poszczególnych planet, nazywanie ich, określenie, która z planet jest najmniejsza a która największa.

2. Zabawa dydaktyczna – „Wyprawa w kosmos”.
Analizowanie w jaki sposób można dostać się w podróż do kosmosu i czy jest to możliwe. Ustalenie co będzie potrzebne i przydatne podczas takiej kosmicznej wyprawy. Rysowanie na arkuszu szarego papieru niezbędnych rzeczy do podjęcia takiej wyprawy. Budowanie w grupach wymyślonych pojazdów kosmicznych bądź stacji kosmicznych przez chętne dzieci z użyciem klocków i kolorowych nakrętek po napojach.

3. Zabawa ruchowa – „Ruch na orbicie”.
Jedno dziecko pełni role Słońca i stoi na środku sali, pozostałe dzieci krążą wokół niego po orbitach. Przy okazji zabawy dzieci poznają znaczenie terminu: orbita. Każde dziecko, które pełni role planety otrzymuje emblemat z napisem konkretnej planety w celu utrwalenia nazw planet.

4. „W Układzie Słonecznym”. Dzieci oglądają animację opisującą charakterystykę każdej z planet. Po prezentacji nauczyciel zadaje dzieciom pytania kontrolne.

  • Czym różnią się planety?
  • Jak nazywa się najmniejsza z planet?
  • Która z planet kręci się najszybciej?
  • Która planeta tworzy huragany?

5. Zabawa ruchowa – „Start Rakiety”
Nauczyciel odlicza start rakiety, dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym ręce do boku. Na odliczanie: 3, 2, 1, 0 i start dzieci prostują ręce i trzymają je przez krotka chwilkę wyprostowane i opuszczają je i odpoczywają. Zabawę można powtarzać kilka razy.

6. Praca plastyczna – „Przestrzeń kosmiczna”.
Każde z dzieci otrzymuje szablon rakiety kosmicznej, którą dokładnie koloruje pastelami oraz dorysowuje siebie, jako osobę kierująca tą rakietą. Chętne dzieci kolorują dodatkowo planety. Po zakończeniu zajęć wychowawca komponuje makietę przestrzeni kosmicznej i upina na materiale rakiety, planety oraz gwiazdy.

7. Zakończenie zajęć i pożegnanie. Każde z dzieci, które uczestniczyło w zajęciach bierze sobie kolorową gwiazdkę i przypina sobie na bluzeczce.

Kolorowanki:

https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/marzec/dzien- astronomii/kolorowankida/

Karty pracy:

https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/marzec/dzien- astronomii/karty-pracyda/

Piosenka „W układzie słonecznym”:

Piosenka „Małe ciała niebieskie”: