Informacje o szkole


Rewalidacji oraz działalności dydaktycznej służy
prawidłowo postawiona diagnoza pedagogiczna,
która pozwala na określenie poziomu wydolności wysiłkowej
i indywidualne dostosowanie programu nauczania

do możliwości uczniów-pacjentów.


W terapii dziecka hospitalizowanego
istotne jest kompleksowe działanie w oparciu
o Scalony Zespół Oddziaływań Leczniczo-Pedagogicznych,
w ramach którego współpracują z nami
Służba Zdrowia oraz rodzice uczniów-pacjentów.


Na bieżąco współpracujemy także z nauczycielami ze szkół macierzystych,
do których uczęszczają nasi uczniowie,
w celu korelacji treści programowych.
Uczniom dłużej leżącycm wysyłamy zaświadczenia, na których
oprócz ocen cząstkowych wpisujemy zakres przerobionego materiału.
Współpraca ta to również udział w międzyszkolnych konkursach plastycznych,
wymiana korespondencji i odwiedziny.


W razie potrzeby uczniowie mogą na terenie szkoły
przystąpić do egzaminu ósmoklasisty.